Pravidlá
Iniciatívy „TU vodu nepi“

Tieto pravidlá určujú záväzné podmienky a pravidlá Iniciatívy „TU vodu nepi“ (ďalej len „Pravidlá“), v rámci programu občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu prezentovaného najmä prostredníctvom web-stránky www.tuvodunepi.sk, ktorý je zameraný na ochranu podzemnej a pitnej vody na území Slovenskej republiky a v rámci ktorého sa taktiež budú realizovať odbery vzoriek pitnej vody a ich následná analýza v akreditovanom laboratóriu, s možnosťou zapojenia sa verejnosti, ktorú Iniciatíva zaujme, formou vyjadrenia podpory a/alebo formou daru poskytnutia finančných prostriedkov organizátorovi Iniciatívy na jeho činnosť a projekty (ďalej len „Dar/y“).

I.
Základné ustanovenia

 1. Organizátorom Iniciatívy je občianske združenie OZ Za našu vodu so sídlom Búdková 22, 811 04 Bratislava, IČO: 51 677 164, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Organizátor“).
 2. Iniciatíva je organizovaná na území Slovenskej republiky a bude prebiehať v období od 14.05.2018 do 30.10.2018.
 3. Cieľom Organizátora je ochrana prírody a životného prostredia s dôrazom na vodu, pričom cieľom Iniciatívy je podporovať šírenie povedomia a osvety o potrebe ochrany a zachovania nezávadných zdrojov podzemnej vody a kvality a nezávadnosti pitnej vody na Slovensku, a to aj prostredníctvom overenia kvality pitnej vody v čo možno najväčšom počte vodných zdrojov na Slovensku s využitím špecializovaných postupov – analýzy vzoriek pitnej vody. Na komplexnú analýzu jednej vzorky pitnej vody, vrátane procesu od jej odobratia až po špeciálnu laboratórnu analýzu a zverejnenie výsledkov (ďalej len „Analýza“), je potrebné vynaložiť náklady v celkovej výške 500,- EUR. Cieľom Iniciatívy nie je odrádzať konečných užívateľov od pitia vody z vodovodu.
 4. Výsledky jednotlivých Analýz budú komunikované s príslušnými dotknutými orgánmi/subjektmi, ako sú napr. Úrad verejného zdravotníctva SR, príslušné vodárenské spoločnosti, starostovia obcí, ako aj s osobami, u ktorých bol vykonaný odber analyzovanej pitnej vody.
 5. Široká verejnosť, ktorú Iniciatíva zaujme, má možnosť sa do nej zapojiť a poskytnúť Organizátorovi Dary za podmienok podľa Pravidiel. Dary poskytnuté na účely Iniciatívy budú použité na uskutočňovanie Analýz a na podporu činnosti Organizátora ako občianskeho združenia v zmysle jeho stanov.
 6. Vykonávanie Analýz a zverejňovanie ich výsledkov na web-stránke www.tuvodunepi.sk bude prebiehať v období od 16.05.2018 do 30.10.2018.

II.
Spôsob a podmienky zapojenia sa do Iniciatívy / poskytovania Darov

 1. Verejnosť, resp. jednotlivé osoby sa môžu zapojiť do Iniciatívy prostredníctvom web-stránky www.tuvodunepi.sk, a to:
  1. zapojením sa do on-line podpisovej akcie Iniciatívy, (ďalej len „Podpisová akcia“) a súčasne/alebo len
  2. poskytnutím Daru jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • poskytnutím Daru v hodnote 15,- EUR, 35,- EUR alebo 65,- EUR;
   • poskytnutím Daru v hodnote Analýzy jednej vzorky pitnej vody, t.j. v hodnote 500,- EUR,
   • poskytnutím Daru v hodnote Analýzy dvoch vzoriek pitnej vody, t.j. v hodnote 1.000,- EUR,
   • poskytnutím Daru v ľubovoľnej hodnote; minimálna hodnota Daru je 1,- EUR.

   Osoba poskytujúca Dar má možnosť uviesť názov obce, z ktorej má byť odobratá analyzovaná vzorka pitnej vody. V prípade, ak výška Daru dosiahne minimálne sumu 500,- EUR, bude mať osoba poskytujúca Dar možnosť uviesť telefónne číslo pre účely určenia konkrétnej adresy miesta odberu analyzovanej vzorky pitnej vody.

   Finančné prostriedky z poskytnutých Darov budú v zásade použité na Analýzy vzoriek pitnej vody v jednotlivých obciach uvedených osobami poskytujúcimi Dary, a to podľa nasledovných pravidiel:
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 presiahne sumu 500,- EUR, budú prevyšujúce finančné prostriedky princípom spolupatričnosti pričlenené k finančným prostriedkom z poskytnutých Darov inej obci, a to vždy obci, ktorej chýba k dosiahnutiu sumy 500,- EUR najmenšia suma;
   • osoba poskytujúca Dar v minimálnej hodnote 500,- EUR má možnosť určiť jedno konkrétne miesto odberu analyzovanej vzorky pitnej vody, pričom prípadné finančné prostriedky z poskytnutého Daru prevyšujúce sumu 500,- EUR sa použijú ako je uvedené vyššie;
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 dosiahne aspoň sumu 200,- EUR ale nedosiahne sumu 500,- EUR, vykoná sa Analýza vzorky pitnej vody z dotknutej obce v menšom rozsahu,
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 dosiahne sumu menšiu ako 200,- EUR, budú tieto finančné prostriedky z poskytnutých Darov Organizátorom kumulované pre účely vykonania Analýz pitnej vody v menšom rozsahu, v ktorých budú analyzované vzorky pitnej vody z obcí podľa výberu Organizátora.

   Odoberanie vzoriek pitnej vody na Analýzu bude spravidla realizované do 30 (tridsiatich) dní odo dňa poskytnutia Darov v hodnote pokrývajúcej náklady na jednu Analýzu. Výsledky Analýz budú zverejnené do 7 (siedmich) dní odo dňa obdržania všetkých objednaných analýz Organizátorom.
 2. Do Podpisovej akcie je možné sa zapojiť vyplnením formulára na web-stránke www.tuvodunepi.sk (ďalej len „Podpisový formulár“), v ktorom dotknutá osoba uvedie meno, priezvisko, obec a e-mailovú adresu, potvrdením potrebných súhlasov a odoslaním Podpisového formulára.
 3. Poskytovanie Darov je možné realizovať prostredníctvom crowdfundingovej platformy „darujme.sk“, ktorá uľahčuje poskytovanie Darov od verejnosti, resp. jednotlivých osôb, a to formou vyplnenia formulára na web-stránke www.tuvodunepi.sk (ďalej len „Darovací formulár“), v ktorom osoba poskytujúca Dar uvedie meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov obce, z ktorej by mala byť odobratá vzorka pitnej vody na Analýzu, a v prípade poskytnutia Daru v minimálnej hodnote 500,- EUR môže uviesť aj kontaktné telefónne číslo, potvrdením potrebných súhlasov, odoslaním Darovacieho formulára a zaplatením hodnoty poskytovaného Daru.
 4. Celková výška Darov poskytnutých Organizátorovi bude priebežne zverejňovaná na web-stránke www.tuvodunepi.sk.
 5. Osoby, ktoré sa zapojili do Podpisovej akcie a/alebo ktoré poskytli Dar Organizátorovi (ich meno a priezvisko, vlastné označenie) môžu byť zverejnené v zoznamoch uverejnených na web-stránke www.tuvodunepi.sk, ak toto uvedú v Podpisovom formulári a/alebo Darovacom formulári.

III.
Osobitné ustanovenia

 1. Vyplnením Darovacieho formulára a súčasne/alebo zadaním/uskutočnením platby zo strany osoby zapájajúcej sa do Iniciatívy dochádza medzi touto osobou ako darcom a Organizátorom ako obdarovaným k uzavretiu Darovacej zmluvy podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je bezplatne prenechanie Daru darcom obdarovanému, ktorý tento Dar prijíma.
 2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov uvedených osobami zapojenými do Iniciatívy v zmysle Pravidiel.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky a škody súvisiace so zapojením sa osôb do Iniciatívy, najmä v dôsledku konania, nekonania alebo opomenutia účelu, princípov a zásad Iniciatívy, Pravidiel používania crowdfundingovej platformy darujme.sk a/alebo pokynov a usmernení Organizátora.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať podmienky, resp. pravidlá Iniciatívy, prípadne Iniciatívu prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.
 5. Osoby zapojené do Iniciatívy sa zaväzujú riadiť a postupovať v súlade s Pravidlami, ako aj s Pravidlami používania crowdfundingovej platformy darujme.sk zverejnených na web-stránke www.tuvodunepi.sk.

V Bratislave, dňa 14.05.2018

Za vašu vodu
Organizátor 

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5708

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk