Kvalita vody, ktorú pijeme

Občianske združenie Za našu vodu v rámci novej kampane „Kvalita vody, ktorú pijeme“ plánuje tri samostatné iniciatívy smerujúce k zlepšeniu ochrany kvality pitnej vody na Slovensku.

Prvou bude iniciatíva pri vyžiadaní zložení všetkých používaných pesticídov na Slovensku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, keďže je stále podozrenie o nepriamej prítomnosti atrazínu. Touto iniciatívou smerujeme k návrhu politiky o sledovaní zloženia dovážaných pesticídov na Slovensko.

Druhou bude požiadavka na Ministerstvo životného prostredia a SHMÚ na podrobný monitoring kvality podzemných vôd v okolí skládky vo Vrakuni a horného Žitného ostrova ako najväčších zdrojov potenciálneho znečisťovania podzemnej vody.

Treťou bude iniciatíva pri vyžiadaní finálneho stavu riešenia ochranného pásma vodného zdroja Šamorín, ktorého rozsah je navrhnuté zmenšiť, čo predstavuje neakceptovateľné zníženie jeho kapacity z 3300 l/s na iba 600 l/s, a to od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Projekt ‘Pitná voda ako existenčný verejný záujem’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5662

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov