2% na zlepšenie ochrany vôd

Bojujeme za zlepšenie ochrany kvality pitnej vody na Slovensku. Pomôžte aj vy. Prispejte nám 2 percentami. Potrebné formuláre nájdete na tejto stránke.

Potrebné údaje do daňového priznania

Názov: Občianske združenie Za našu vodu
IČO: 51677164

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ste zamestnanec?

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2023. Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane (táto suma musí byť minimálne 3 € a nemali by ste mať nedoplatok na dani). Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % (3%) zaplatenej dane a údaje o OZ Za našu vodu. Do kolónky rok napíšte 2023. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte (osobne alebo poštou) do 02.05.2023 na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Podávate daňové priznanie ako fyzická osoba?

V daňovom priznaní vyplňte údaje k 2 % z dane (údaje o OZ Za našu vodu a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane). 2 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete venovať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá. Číslo účtu OZ Za našu vodu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevedie daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu a následne vaše 2 % daňový úrad do 90 dní prevedie na účet OZ Za našu vodu.

Podávate daňové priznanie ako právnická osoba?

V daňovom priznaní vyplňte údaje k 1 % * z dane (údaje o OZ Za našu vodu a sumu zodpovedajúcu 1 % z dane). 1 % z dane môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 8 € a nemáte nedoplatok na dani. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám venovali svoje 1 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Vyplnené daňové priznanie doručte (osobne alebo poštou) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5710

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk