Ochrana vody Žitného ostrova

Chránime vodné zdroje, našu pitnú vodu

Predstavujeme problematiku ochrany vody Žitného ostrova, ktorá sa náchádza pod zemou priamo vo našom okolí. Nájdete tu spracované jenotlivé témy a ja tipy na kroky, ktorými môže každý jednotlivec alebo domácnosť prispieť k ochrane vody.

Máme dosť vody?

Ako na kosenie?

Odpad okolo riek

Bazény na záhrade

Čo odhalí vzorkovanie vody?

Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem

Projekt "Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem", je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

PROJEKT FINANČNE PODPORILI:

Viac o projekte

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5672

  Adományozzon a víz tesztelésére

  Mérések eredményei

Már 20 vízforrást kivizsgáltunk